Liên hệ TT KNQG

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông năm 2017

Cập nhật: 26/02/2018 16:21

Năm 2017, Ngành Nông nghiệp và PTNT phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những thiệt hại to lớn do thiên tai (mưa bão, lũ lụt), tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp (dịch rầy nâu ở các tỉnh phía Nam, sâu bệnh trên hồ tiêu, cà phê, điều và cây ăn trái, dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản,..), vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục là vấn đề nóng gây bức xúc trong xã hội.

Trước tình hình đó, Bộ đã tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng của Ngành và khắc phục các hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Trong công tác khuyến nông hiện đang còn một số khó khăn, bất cập như: cơ chế chính sách hoạt động khuyến nông đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn sản xuất; mối quan hệ giữa khuyến nông Trung ương và khuyến nông địa phương còn lỏng lẻo, chưa có sự gắn kết chặt chẽ; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ khuyến nông thấp; công tác quản lý và phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Bộ chưa có sự kết nối, liên thông;... Do vậy kết quả và hiệu quả tác động của khuyến nông còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất.

Hoạt động khuyến nông luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự ủng hộ, phối hợp của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Đây là nguồn động viên quan trọng để tập thể Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và hệ thống khuyến nông cả nước cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả hoạt động khuyến nông năm 2017 được trình bày trong file đính kèm

 
   
Scroll