Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông - khuyến ngư giai đoạn 1993-2008 và định hướng hoạt động giai đoạn 2009-2020

Cập nhật: 19/12/2008 14:04

Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động khuyến nông - khuyến ngư Việt Nam 1993-2008 và định hướng hoạt động giai đoạn 2009-2020...

Trải qua trên 15 năm, kể từ ngày 02/3/1993, khi Chính phủ ban hành Nghị định 13/CP về công tác khuyến nông - khuyến ngư, hệ thống khuyến nông - khuyến ngư Việt Nam đã được hình thành, củng cố và ngày càng phát triển một cách toàn diện....

* Xem chi tiết báo cáo tổng kết

Tổ chức ngày 18-19/12/2008 tại Bắc Ninh)

Các tin khác
Scroll