Đang Online:
1.510

Đã truy cập:
77.493.857
Liên hệ TT KNQG

Bộ NN&PTNT: Xin ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông.

Cập nhật: 17/12/2015 11:38

Ngày 15/12/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 10145/BNN-VP về việc xin ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông.

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 7/3/2012 của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, trong thời gian qua Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu phát triển sản xuất. Đến nay Dự thảo đã được xây dựng xong, theo kế hoạch sẽ báo cáo Chính phủ trong tháng 12/2015.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông (tải Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung tại đây).

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) trước ngày 25/12/2015; đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: tochucknqg@gmail.com để kịp thời tổng hợp.

File điện tử Dự thảo Nghị định được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại địa chỉ:

-         http://www.mard.gov.vn/Pages/gopyvanbanphapluat.aspx

-         http://www.omard.gov.vn

-         http://khuyennongvn.gov.vn

Tải công văn trong file đính kèm

 
   
Scroll