Liên hệ TT KNQG

Định mức chi và nội dung chi các hoạt động khuyến nông thường xuyên (TTTT và ĐTHL)

Cập nhật: 05/05/2014 10:19

Ngày 5/5/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BNN-TC quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi cho các hoạt động khuyến nông sử dụng nguồn ngân sách Trung ương, chi tiết theo Phụ lục đính kèm

Quyết định số 918/QĐ-BNN-TC ngày 5/5/2014 về việc phê duyệt quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi cho các hoạt động khuyến nông

* Xem nội dung chi tiết

 
   
Scroll