Liên hệ TT KNQG

Định mức cho mô hình khuyến ngư

Cập nhật: 17/11/2011 10:20

Định mức tạm thời áp dụng cho mô hình khuyến ngư theo Quyết định số 3276/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/10/2008

Định mức tạm thời áp dụng cho mô hình khuyến ngư theo Quyết định số 3276/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/10/2008

* Xem chi tiết

 
   
Scroll