Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Định mức cho mô hình khuyến ngư

Cập nhật: 17/11/2011 10:20

Định mức tạm thời áp dụng cho mô hình khuyến ngư theo Quyết định số 3276/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/10/2008

Định mức tạm thời áp dụng cho mô hình khuyến ngư theo Quyết định số 3276/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/10/2008

* Xem chi tiết

Scroll