Liên hệ TT KNQG

Định mức xây dựng cho mô hình khuyến lâm

Cập nhật: 17/11/2011 10:38

Định mức áp dụng tạp thời cho các chương trình/ dự án khuyến lâm theo Quyết định số 4227/QĐ/BNN-KHCN...

Định mức áp dụng tạp thời cho các chương trình/ dự án khuyến lâm theo Quyết định số 4227/QĐ/BNN-KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

* Xem chi tiết định mức (file định dạng pdf)

 
   
Scroll