Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Định mức xây dựng cho mô hình khuyến lâm

Cập nhật: 17/11/2011 10:38

Định mức áp dụng tạp thời cho các chương trình/ dự án khuyến lâm theo Quyết định số 4227/QĐ/BNN-KHCN...

Định mức áp dụng tạp thời cho các chương trình/ dự án khuyến lâm theo Quyết định số 4227/QĐ/BNN-KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

* Xem chi tiết định mức (file định dạng pdf)

Scroll