Liên hệ TT KNQG

Định mức xây dựng cho mô hình khuyến nông trồng trọt

Cập nhật: 17/11/2011 11:17

Các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trong lĩnh vực trồng trọt

Định mức áp dụng cho các mô hình khuyến nông trong lĩnh vực trồng trọt:

* Cây lúa:

- Lúa thuần

- Lúa lai

* Cây hoa

* Cây ăn quả:

- Phần 1, Phần 2

* Cây công nghiệp:

- Cây công nghiệp dài ngày: Phần 1, Phần 2

- Cây công nghiệp ngắn ngày

* Cây thực phẩm; cây rau

 
   
Scroll