Đang Online:
3.278

Đã truy cập:
74.056.827
Liên hệ TT KNQG

Mẫu văn bản hướng dẫn nghiệm thu, thanh lý và quyết toán hoạt động khuyến nông trung ương

Cập nhật: 24/09/2014 08:53
Mẫu văn bản hướng dẫn nghiệm thu, thanh lý và quyết toán hoạt động khuyến nông trung ương

CÁC MẪU BIỂU HƯỚNG DẪN NGHIỆM THU, THANH LÝ, QUYẾT TOÁN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG

* Mẫu hướng dẫn (Phòng Tài chính)

- Công văn 860/KN-KHTC ngày 16  tháng 10 năm 2015 về việc thực hiện kết luận kiểm toán

- Hướng dẫn lập hồ sơ chứng từ dự án khuyến nông trung ương  (kèm theo công văn 860/KN-KHTC ngày 16/10/2015)

- Mẫu biểu quyết toán tài chính

- Mẫu thanh lý hợp đồng khuyến nông trung ương năm 2015 (mẫu mới)

- Biểu mẫu tập huấn

- Mẫu công văn chuyển số dư

* Mẫu hướng dẫn bổ sung (Phòng Thông tin tuyên truyền)

- Hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng

+ Mẫu báo cáo tiến độ

+Mẫu báo cáo kết quả

+ Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả

+ Mẫu thanh lýMẫu biểu Quyết toán.

- Hoạt động tổ chức sự kiện khuyến nông

+ Mẫu kế hoạch tổ chức sự kiện khuyến nông

+ Mẫu nghiệm thu hiện trường

+ Mẫu báo cáo kết quả

+ Mẫu nghiệm thu

+ Mẫu thanh lý: Mẫu danh sách; Mẫu biểu Quyết toán.

* Mẫu hướng dẫn bổ sung (Phòng Đào tạo huấn luyện)

- Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn và đoàn tham quan

- Mẫu báo cáo kết quả lớp tập huấn, đoàn tham quan, tài liệu khuyến nông.

- Mẫu biên bản nghiệm thu hiện trường (TOT, tham quan)

- Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện (TOT, tham quan, tài liệu)

- Danh sách học viên

- Danh sách học viên tham dự khóa tập huấn (để lưu dữ liệu)

- Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ đào tạo huấn luyện chương trình khuyến nông trung ương

Phiếu đánh giá của học viên tham gia lớp tập huấn

- Bảng tổng hợp phiếu đánh giá kết quả lớp tập huấn

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực hiện đào tạo huấn luyện khuyến nông 

- Yêu cầu hồ sơ cấp kinh phí lần 2

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và đề nghị thanh toán theo hợp đồng

- Báo cáo tiến độ thực hiện tập huấn khuyến nông trung ương


 

Các tin khác
 
   
Scroll