Đang Online:
2.114

Đã truy cập:
96.285.705
Liên hệ TT KNQG

Công văn số 860/KN-KHTC về việc thực hiện kết luận kiểm toán

Cập nhật: 03/11/2015 16:30

Ngày 16/10/2015, Phòng Kế hoạch Tài chính – Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 860/KN-KHTC gửi Thủ trưởng các đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông; các chủ nhiệm dự án khuyến nông về việc thực hiện kết luận kiểm toán.

Căn cứ Kết luận kiểm toán chuyên đề Khuyến nông năm 2014 và ý kiến của các cơ quan khi quyết toán, kiểm tra tại một số đơn vị, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (KNQG) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tham gia triển khai các dự án, nhiệm vụ Khuyến nông trung ương, Thủ trưởng các tổ chức chủ trì dự án, các Chủ nhiệm dự án, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những cá nhân, đơn vị thực hiện các nội dung chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo ý kiến của Kiểm toán.

2. Chỉ đạo cán bộ thực hiện, chủ nhiệm dự án, các đơn vị, bộ phận có liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ để đảm bảo đầy đủ, đúng thủ tục hành chính, đúng quy định. Căn cứ hướng dẫn của Trung tâm KNQG các đơn vị, chủ nhiệm dự án hướng dẫn chi tiết trong chỉ đạo triển khai (có hướng dẫn kèm theo).

3. Tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát các nội dung hoạt động của dự án, nhiệm vụ khuyến nông được giao để đạt mục tiêu đề ra và nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông.

4. Nộp số tiền cho Trung tâm KNQG theo kết luận của kiểm toán để nộp Ngân sách theo quy định (có danh sách chi tiết kèm theo).

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức chủ trì dự án, Chủ nhiệm các dự án triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung yêu cầu trên đây để hoạt động khuyến nông đạt kết quả và hiệu quả cao, ngày càng được nhân rộng và theo đúng quy định./..

                                                                                                              

GIÁM ĐỐC

Phan Huy Thông

(Đã ký)

Các đơn vị có thể tải hướng dẫn tại đây hoặc liên hệ với phòng Tài chính theo  email: taichinhknqg@gmail.com

 

 
   
Scroll