Đang Online:
1.680

Đã truy cập:
77.345.595
Liên hệ TT KNQG

Phòng Tài chính – TTKNQG thông báo về việc tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng và chuyển số dư năm 2013

Cập nhật: 25/12/2013 17:02

Ngày 25/12/2013, Phòng Tài chính - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có thông báo gửi Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Chủ nhiệm các dự án, cán bộ viên chức...

 

Thực hiện Công văn số 64/KBBĐ-KT ngày 23/12/2013 của Kho bạc nhà nước Ba Đình về việc hướng dẫn khóa sổ, quyết toán ngân sách năm 2013, Phòng Tài chính đề nghị các Trưởng phòng, bộ phận, Chủ nhiệm các dự án và Cán bộ viên chức cần lưu ý một số điểm như sau:

 

1. Tạm ứng:

 

Theo công văn số 1082/KN-TC ngày 11/11/2013, phòng Tài chính (TC) chỉ nhận hồ sơ tạm ứng đến ngày 25/12/2013. Tuy nhiên đến nay còn một số dự án, nội dung vẫn chưa cấp đủ kinh phí trong khi phòng Tài chính chưa nhận được thông tin đơn vị chưa đăng ký nghiệm thu, quyết toán.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận đủ kinh phí thực hiện và đảm bảo các đơn vị có thể rút được vốn, Phòng Tài chính sẽ nhận hồ sơ để cấp tạm ứng đến 17g00 ngày 26/12/2013. Đề nghị các phòng, bộ phận, chủ nhiệm dự án rà soát, kiểm tra và đôn đốc.

 

2. Thanh toán

 

Cán bộ viên chức, Chủ nhiệm dự án đã tạm ứng phải hoàn ứng trước ngày 31/01/2014. Phòng Tài chính chỉ nhận hồ sơ thanh toán đến 17g00 ngày 20/01/2014.

 

Các đơn vị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng phải hoàn thành và có biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng trước ngày 31/12/2013. Phòng Tài chính nhận hồ sơ đến 17g00 ngày 20/01/2014. Riêng hồ sơ thanh toán mà chưa tạm ứng chỉ nhận đến 17g00 ngày 03/01/2014.

 

3. Hoàn ứng và chuyển số dư

 

Thực hiện theo mục III của công văn số 1082/KN-TC ngày 11/11/2013 của Trung tâm.

 

Phòng Tài chính xin báo cáo Giám đốc và Thông báo để Các đơn vị, trưởng các phòng, bộ phận, chủ nhiệm dự án và cán bộ viên chức thực hiện./.

 

TRƯỞNG PHÒNG

Lương Tiến Khiêm

(Đã ký)

 
   
Scroll