Đang Online:
719

Đã truy cập:
81.450.765
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 959/KN- ĐTHL về việc nghiệm thu chương trình đào tạo huấn luyện TOT năm 2013

Cập nhật: 10/10/2013 15:40

Ngày 4/10/2013, TTKNQG có công văn số 959/KN- ĐTHL gửi Trung tâm Khuyến nông các tỉnh về nghiệm thu chương trình đào tạo huấn luyện TOT năm 2013

 

Để đảm bảo tiến độ hợp đồng và thực hiện tốt công việc nghiệm thu kết quả Chương trình Đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2013, Trung Tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị các đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức các lớp đào tạo huấn luyện hoàn thiện các hồ sơ để nghiệm thu kết quả năm 2013 theo một trong hai hình thức như sau:

 

1. Đơn vị đến nghiệm thu trực tiếp tại Phòng Đào tạo Huấn luyện, TTKNQG số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

 

2. Đơn vị gửi hồ sơ nghiệm thu (chi tiết phục lục kèm theo) về: Phòng Đào tạo huấn luyện - Trung tâm KNQG; Địa chỉ: số 16 Thụy khuê, Tây Hồ, Hà Nội; ĐT: 043. 7282.489.

 

Thời hạn nhận hồ sơ nghiệm thu trước ngày 30 tháng 10 năm 2013.

 

Các đơn vị chưa kịp hoàn thiện hồ sơ vào thời gian trên, cần có báo cáo gửi về TTKNQG trước ngày 30/10/2013.

 

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các phòng/bộ phận liên quan triển khai thực hiện việc nghiệm thu, đảm bảo đúng quy định và tiến độ./.

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Hạ Thúy Hạnh

(Đã ký)

 

Hồ sơ nghiệm thu bao gồm:

 

1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện;
2. Danh sách học viên (ghi rõ địa chỉ, nghề nghiệp…);
3. Phiếu đánh giá của học viên tham gia lớp tập huấn;
4. Bản tổng hợp phiếu đánh giá lớp tập huấn của các học viên;
5. Kế hoạch tổ chức giảng dạy;
6. Giấy mời học viên;
7. Quyết định cử học viên đi học;
8. Tài liệu tập huấn (bản cứng);
9. Biên bản nghiệm thu cơ sở;
10. Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện.

 

Ghi chú:

- Các biểu mẫu tham khảo tại website: http://www.khuyennongvn.gov.vn.

- Thông tin chi tiết liên hệ với phòng Đào tạo Huấn luyện, TT Khuyến nông Quốc gia, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: 043.7282.489

 
   
Scroll