Đang Online:
192

Đã truy cập:
41.395.324
Liên hệ TT KNQG

Bắc Kạn: Công bố dịch châu chấu tre lưng vàng gây hại tại huyện Ngân Sơn, Na Rì

Cập nhật: 24/07/2017 14:49
Bắc Kạn: Công bố dịch châu chấu tre lưng vàng gây hại tại huyện Ngân Sơn, Na Rì

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc công bố dịch châu chấu tre lưng vàng hại rừng vầu, nứa và cây trồng nông nghiệp trên địa bàn huyện Ngân Sơn và Na Rì.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Kạn là đầu mối chủ trì phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện: Ngân Sơn, Na Rì tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng trừ châu chấu tre lưng vàng hại rừng vầu, nứa và cây trồng nông nghiệp; Tiếp tục thực hiện phương án dập dịch châu chấu tre lưng vàng bằng máy động cơ phun thuốc dạng khói được phê duyệt tại Quyết định số 8000/QĐ-UBND, ngày 9 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Băc Kạn; Chỉ đạo kiểm tra công tác phòng, trừ ngăn chặn triệt để sự phát sinh, phát triển và gây hại của châu chấu; Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV tăng cường công tác điều tra, theo dõi, dự tính, dự báo chính xác tình hình châu chấu tre, cử cán bộ kỹ thuật tham gia chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, trừ, ngăn chặn triệt để sự phát sinh, phát triển và gâu hại của châu chấu; Ủy ban nhân dân các huyện Ngân Sơn, Na Rì huy động các nguồn lực tham gia thực hiện phương án phòng, chống dịch tại địa phương; Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với Trạm Trồng trọt & BVTV tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình phát sinh, phát triển của châu chấu tre, tham mưu các biện pháp phòng trừ hiệu quả không để dịch lan ra diện rộng. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đôn đốc bà con nhân dân thường xuyên kiểm tra rừng vầu, nứa, diện tích cây trồng nông nghiệp gần khu vực châu chấu tre gây hại, phát hiện kịp thời và thực hiện ngay các biện pháp phòng trừ châu chấu tre theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn./.

Ma Thế Sơn

Trung tâm Khuyến nông Bắc Kạn

 
   
Scroll