Liên hệ TT KNQG

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông năm 2016

Cập nhật: 09/03/2017 14:59

Ngay từ đầu năm 2016, Trung tâm đã chỉ đạo các hoạt động khuyến nông bám sát vào kế hoạch hành động theo Quyết định số 207/QĐ-BNN-KH ngày 19/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các giải pháp nhằm đạt được kết quả và hiệu quả cao nhất.

Tổng kinh phí sự nghiệp đầu tư cho hoạt động khuyến nông trung ương năm 2016 là 238 tỷ đồng, giảm 2 tỷ so với năm 2015. Trong đó Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý là 148,3 tỷ (giảm 20 tỷ, tương đương 12,5% so với năm 2015).

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp, giúp đỡ của các Tổng cục, Cục và đơn vị trực thuộc Bộ, sự tham gia, phối hợp của các địa phương, đơn vị thực hiện, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức triển khai nhiệm vụ Khuyến nông theo đúng nội dung, nhiệm vụ đã được phê duyệt, đạt kết quả và đáp ứng yêu cầu của sản xuất, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu Ngành, xóa đói giảm nghèo và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, các nội dung do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý được trình bày tại báo cáo trong file đính kèm


 
   
Scroll