Liên hệ TT KNQG

Quyết định 16/QĐ-KN-TCHC về việc phân công lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Cập nhật: 07/03/2018 16:59


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-KN-TCHC ngày 26/02/2018 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia)

1. Quyền Giám đốc Trần Văn Khởi:

a) Quản lý, điều hành chung về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

b) Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

c) Phụ trách công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về khuyến nông theo chỉ đạo của Bộ.

d) Phụ trách các lĩnh vực chuyên môn:

- Khuyến nông trồng trọt và lâm nghiệp.

- Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức sự kiện: hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ.

- Nhiệm vụ đào tạo huấn luyện, diễn đàn khuyến nông, dự án khuyến nông, đề tài khoa học, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực khuyến nông trồng trọt và lâm nghiệp.

- Các nội dung tổng hợp từ hai chuyên ngành trở lên (trừ nhiệm vụ đào tạo huấn luyện).

đ) Ký các hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách theo quy định tại điểm d khoản 1 này.

e) Chủ trì nghiệm thu nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên và các dự án khuyến nông do các Phó Giám đốc trực tiếp làm chủ nhiệm dự án.

g) Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng lương; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm.

h) Tổng biên tập Bản tin và trang web Khuyến nông Việt Nam.

i) Tham gia các Ban chỉ đạo của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

k) Đầu mối chỉ đạo hoạt động khuyến nông của các tổ chức đoàn thể; trực tiếp chỉ đạo Chương trình phối hợp với Hội Làm vườn VN.

l) Chủ trì chỉ đạo các chương trình, dự án:

- Dự án phát triển nông nghiệp bền vững (VnSAT).

- Dự án hợp tác với Lào.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ phân công.

l) Chịu trách nhiệm chính trước Bộ trưởng và pháp luật về những lĩnh vực và nội dung trực tiếp chỉ đạo, phụ trách; liên đới chịu trách nhiệm về những vấn đề thuộc lĩnh vực của các Phó Giám đốc Trung tâm trực tiếp phụ trách.

o) Thẩm quyền ký văn bản:

- Ký các văn bản trình Lãnh đạo Bộ và các cơ quan ngoài Bộ (khi được Bộ trưởng phân công).

- Ký các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, phụ trách hoặc các lĩnh vực do các Phó Giám đốc phụ trách nhưng đi công tác vắng.

- Ký chủ tài khoản theo quy định của pháp luật.

p) Phụ trách các Phòng: Tổ chức Hành chính; Kế hoạch Tài chính; Thông tin tuyên truyền; Khuyến nông Trồng trọt và Lâm nghiệp; Văn phòng thường trực tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sinh hoạt chính quyền tại Phòng Kế hoạch Tài chính.

2. Phó Giám đốc Kim Văn Tiêu:

a) Tham gia quản lý điều hành hoạt động cơ quan theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

b) Phối hợp chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về khuyến nông thuộc lĩnh vực thủy sản.

c) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Khuyến ngư.

- Nghiệp vụ khuyến nông; in và phát hành ấn phẩm khuyến nông.

- Nhiệm vụ đào tạo huấn luyện, diễn đàn khuyến nông, dự án khuyến nông, đề tài khoa học, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực thủy sản.

- Công tác hành chính, quản trị, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị.

d) Ký các hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách theo quy định tại điểm c khoản 2 này (trừ các dự án làm chủ nhiệm hoặc các nhiệm vụ trực tiếp thực hiện).

đ) Phối hợp chỉ đạo hoạt động khuyến nông của các tổ chức đoàn thể thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; trực tiếp phụ trách chương trình phối hợp với Hội Sinh vật cảnh VN.

e) Phó Tổng biên tập Bản tin và trang web Khuyến nông Việt Nam.

g) Phụ trách công tác đấu thầu, Tổ trưởng Tổ tư vấn đấu thầu của Trung tâm.

h) Phụ trách công tác CCHC,  Tổ trưởng Tổ CCHC và kiểm soát TTHC của Trung tâm.

i) Phối hợp với Tổng cục Thủy sản để nắm tiến độ sản xuất, các TBKT mới, các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để chỉ đạo thực hiện.

k) Tham gia các Ban chỉ đạo của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

l) Trưởng ban chỉ đạo Dự án hợp tác với Lào theo phân công của Giám đốc.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và Giám đốc phân công.

n) Thẩm quyền ký văn bản:

- Ký thay chủ tài khoản giao dịch tại kho bạc và ngân hàng theo ủy quyền.

- Ký thay Giám đốc các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Ký các văn bản trình Lãnh đạo Bộ hoặc các cơ quan ngoài Bộ khi được Giám đốc ủy quyền.

o) Phụ trách các Phòng, đơn vị: Phòng Đào tạo huấn luyện; Phòng Khuyến ngư; Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp vùng ĐBSCL; phụ trách hành chính (thuộc Phòng Tổ chức, Hành chính). Sinh hoạt chính quyền tại Phòng Khuyến ngư.

p) Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ, Giám đốc Trung tâm và pháp luật về các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc tham gia thực hiện.

3. Phó Giám đốc Hạ Thúy Hạnh:

a) Tham gia quản lý điều hành hoạt động cơ quan theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

b) Phối hợp chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về khuyến nông thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

c) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Khuyến nông chăn nuôi và thú y.

- Nhiệm vụ đào tạo huấn luyện, diễn đàn khuyến nông, dự án khuyến nông, đề tài khoa học, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

- Đầu mối về hợp tác quốc tế và đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT.

d) Ký các hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách theo quy định tại điểm c khoản 3 này (trừ các dự án làm chủ nhiệm hoặc các nhiệm vụ trực tiếp thực hiện).

đ) Phối hợp chỉ đạo hoạt động khuyến nông của các tổ chức đoàn thể thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

e) Phó Tổng biên tập Bản tin và trang web Khuyến nông Việt Nam.

g) Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Trung tâm.

h) Phối hợp với Cục Chăn nuôi, Cục Thú y để nắm tiến độ sản xuất, các TBKT mới, các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để chỉ đạo thực hiện.

i) Tham gia các Ban chỉ đạo của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

k) Phụ trách Chương trình hợp tác đào tạo nông nghiệp và khuyến nông với các nước ASEAN.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và Giám đốc phân công.

m) Thẩm quyền ký văn bản:

- Ký thay Giám đốc các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Ký các văn bản trình Lãnh đạo Bộ hoặc các cơ quan ngoài Bộ khi được Giám đốc ủy quyền.

n) Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Khuyến nông Chăn nuôi và Thú y; Văn phòng thường trực tại Nam bộ. Sinh hoạt chính quyền tại Phòng Khuyến nông Chăn nuôi và Thú y.

o) Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ, Giám đốc Trung tâm và pháp luật về các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc tham gia thực hiện.

Trên đây là phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Từng thành viên nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng thành viên và của Ban Giám đốc, tạo điều kiện quản lý, điều hành Trung tâm có hiệu lực và hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các thành viên trong Ban Giám đốc kịp thời báo cáo Giám đốc để xem xét điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

 
   
Scroll