Đang Online:
818

Đã truy cập:
99.878.186
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn 968/KN-TCHC thông báo các văn bản hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông TƯ

Cập nhật: 01/11/2016 16:25

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành 02 (hai) văn bản hướng dẫn về công tác quản lý và tổ chức thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương do Trung tâm quản lý gồm:

1. Quyết định số 342/QĐ-KN-TCHC ngày 29/9/2016 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên (thay thế Quyết định số 101/QĐ-KN-KHTH ngày 26/4/2013 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia):

Toàn văn Quyết định 342/QĐ-KN-TCHC và các phụ lục kèm theo được đăng tải trên trang web của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại địa chỉ:

http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/du-lieu-khuyen-nong/van-ban-thong-bao/ttknqg/trung-tam-khuyen-nong-quoc-gia-quyet-dinh-so-342qd-kn-tchc-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khuyen-nong-thuong-xuyen_t114c21n14787

2. Quyết định số 366/QĐ-KN-KHTC ngày 18/10/2016 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc ban hành Quy chế quản lý dự án khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý (thay thế Quyết định số 260/QĐ-KN-KHTH ngày 14/11/2011 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia):

Toàn văn Quyết định 366/QĐ-KN-KHTC và các phụ lục kèm theo được đăng tải trên trang web của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại địa chỉ:

http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/du-lieu-khuyen-nong/van-ban-thong-bao/ttknqg/quyet-dinh-so-366qd-kn-khtc-ve-quy-che-quan-ly-du-an-khuyen-nong-trung-uong-do-trung-tam-khuyen-nong-quoc-gia-quan-ly_t114c21n14894

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thông báo và đề nghị các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án, đơn vị tham gia thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý nghiên cứu hai văn bản nêu trên để áp dụng ngay vào các hoạt động khuyến nông đơn vị được giao thực hiện. Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm để được giải đáp, hướng dẫn kịp thời.

Xin trân trọng cảm ơn.

Q. GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khởi

(đã ký)

 
   
Scroll