Đang Online:
1.239

Đã truy cập:
103.356.949
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 1164 /KN-KHTH về báo cáo tổng kết khuyến nông và số liệu thống kê khuyến nông năm 2013

Cập nhật: 02/12/2013 15:05

Ngày 29/11/2013, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 1164 /KN-KHTH gửi Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư các tỉnh/thành phố về báo cáo tổng kết khuyến nông và số liệu thống kê khuyến nông năm 2013

 

Thực hiện Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông và Thông tư số 15/2013/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông;
Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục vụ Niên giám thống kê năm 2013.

 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư các tỉnh/ thành phố báo cáo tổng kết công tác khuyến nông và số liệu thống kê khuyến nông năm 2013 (Biểu mẫu đính kèm).

 

Lưu ý: đối với số liệu thống kê khuyến nông đề nghị các đơn vị kiểm tra kỹ để đảm bảo sự chính xác, logic giữa các số liệu thống kê chi tiết và số liệu thống kê tổng hợp.

 

Báo cáo và số liệu thống kê năm 2013 đề nghị đơn vị gửi về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 16/12/2013 theo đường công văn và thư điện tử: kehoachknqg@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 043 7715 294.

 

Mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./.

 

 KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Kim Văn Tiêu

(đã ký)

 
   
Scroll