Đang Online:
1.829

Đã truy cập:
100.042.269
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Quyết định số 387/QĐ-KN-KHTH về việc phân công Lãnh đạo Trung tâm

Cập nhật: 28/11/2013 15:33

Ngày 25/11/2013, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành quyết định số 387/QĐ-KN-KHTH về việc phân công Lãnh đạo Trung tâm

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

 

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BNN-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia;

 

Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-BNN-TCCB ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;

 

Căn cứ Quy chế làm việc của Trung tâm;

 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Giám đốc (có chi tiết kèm theo).

 

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 188/QĐ-KN-KHTH ngày 29 tháng 9 năm 2011, Thông báo số 156/TB-KN-KHTH ngày 20/3/2013 và Thông báo số 792/TB-KN-KHTH ngày 23/8/2013 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2013. Ban Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng các phòng, Bộ phận thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

GIÁM ĐỐC

Phan Huy Thông

(đã ký)


 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

(Kèm theo Quyết định số: 387/QĐ-KN-KHTH ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia)

 

 

Để công tác chỉ đạo, điều hành Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có hiệu quả, Giám đốc Trung tâm thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí lãnh đạo như sau:

 

1. Giám đốc Trung tâm Phan Huy Thông:

 

- Phụ trách chung các hoạt động của Trung tâm; Chủ trì chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, hợp tác quốc tế, thanh tra củaTrung tâm;
- Chủ trì, quản lý công tác khuyến công và thông tin tuyên truyền trên phạm vi toàn quốc.
- Trực tiếp phụ trách Phòng Thông tin tuyên truyền, Kế hoạch tổng hợp; Tài chính và Bộ phận thường trực tại Nam bộ; theo dõi, chỉ đạo công tác khuyến nông vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL;
- Chỉ đạo các Phó Giám đốc Trung tâm và các trưởng phòng, trưởng các đơn vị trực thuộc của Trung tâm tham gia xây dựng cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến nông theo yêu cầu của Bộ.
- Chủ trì chỉ đạo thiết kế, xây dựng, ký các hợp đồng triển khai, kiểm tra, giám sát các dự án khuyến nông và nhiệm vụ do Trung tâm chủ trì thực hiện hoặc được Bộ giao trực tiếp quản lý (liên quan từ 02 lĩnh vực chuyên ngành trở lên); Chủ trì nghiệm thu các Chương trình, Dự án khuyến nông do các Phó Giám đốc trực tiếp làm chủ nhiệm.
- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Xét nâng lương; Tuyển dụng cán bộ, viên chức của Trung tâm;
- Tổng biên tập Bản tin và trang Web "Khuyến nông Việt Nam";
- Trưởng ban điều phối Chương trình phát triển ca cao Việt Nam;
- Thành viên mạng lưới Hợp tác quốc tế của Bộ; Thành viên Hội đồng tuyển chọn chuyên gia của Bộ;
- Thành viên các Ban chỉ đạo của Bộ gồm: Phát triển nông thôn mới; Tiểu ban di dân tái định cư Thủy điện Sơn La; Ban chỉ đạo Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Ban chỉ đạo quốc gia Dự án FAO khu vực;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ phân công.
- Chịu trách nhiệm chính trước Bộ trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực và những nội dung trực tiếp chỉ đạo, phụ trách; Liên đới chịu trách nhiệm về những vấn đề thuộc lĩnh vực của các Phó Giám đốc Trung tâm trực tiếp phụ trách;
- Thẩm quyền ký văn bản:
+ Ký các văn bản trình Bộ trưởng và các cơ quan ngoài Bộ (khi được Bộ trưởng phân công);
+ Ký các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, phụ trách hoặc lĩnh vực do các Phó Giám đốc phụ trách nhưng đi công tác vắng;
+ Ký chủ tài khoản theo quy định của Pháp luật.

 

2. Phó Giám đốc Kim Văn Tiêu

 

- Phụ trách công tác Hành chính, Quản trị; tham gia công tác hợp tác quốc tế của Trung tâm về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi;
- Chủ trì phụ trách lĩnh vực khuyến ngư trên phạm vi toàn Quốc; Theo dõi, chỉ đạo chung hoạt động khuyến nông các tỉnh vùng Tây Bắc;
- Phối hợp chỉ đạo Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (lĩnh vực khuyến ngư).
- Chủ trì thiết kế, ký hợp đồng, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng các nội dung về Hành chính, Quản trị, khuyến ngư (trừ việc chủ trì nghiệm thu các dự án do mình trực tiếp làm Chủ nhiệm);
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Dự án Khảo sát, đầu tư xây dựng Trung tâm Chuyển giao KHKT cho Lào;
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Dự án xây dựng và hoạt động của Trung tâm Tập huấn và chuyển giao công nghệ nông nghiệp Nam bộ (tại Sóc Trăng);
- Phụ trách công tác Cải cách hành chính của Trung tâm, trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ kiểm soát thủ tục hành chính của Trung tâm;
- Phối hợp với Tổng Cục Thuỷ sản để nắm tiến độ sản xuất, các tiến bộ kỹ thuật mới, các văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo thực hiện;
- Phó Tổng biên tập Bản tin và trang Web " Khuyến nông Việt nam"; phối hợp chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo huấn luyện thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách;
- Thành viên Hội đồng điều hành mạng lưới Trung tâm NTTS Châu Á – Thái Bình Dương;
- Thành viên Ban Hợp tác nghiên cứu nông nghiệp Việt Nam – Úc (CARD);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và Giám đốc phân công.
- Chịu trách nhiệm chính trước Pháp luật, trước Lãnh đạo Bộ và trước Giám đốc Trung tâm về các vấn đề được phân công trực tiếp phụ trách; Liên đới chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đối với lĩnh vực do Giám đốc hoặc các Phó giám đốc khác trực tiếp phụ trách;
- Thẩm quyền ký văn bản:
+ Ký thay chủ tài khoản giao dịch tại kho bạc và ngân hàng;
+ Ký thay Giám đốc các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách;
+ Ký thay Giám đốc các văn bản trình Bộ trưởng hoặc các cơ quan ngoài Bộ khi được Giám đốc uỷ quyền;
+ Ký hợp đồng triển khai nghiệm thu, thanh lý hợp đồng các dự án khuyến nông trung ương thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân công phụ trách (trừ ký nghiệm thu các dự án do mình trực tiếp làm chủ nhiệm).

 

3. Phó Giám đốc Trần Văn Khởi

 

- Phụ trách lĩnh vực khuyến nông trồng trọt và khuyến lâm; Chủ trì chỉ đạo xây dựng, quản lý, triển khai, kiểm tra, giám sát lĩnh vực chuyên môn được phân công;
- Theo dõi tình hình sản xuất và các biện pháp phòng chống giảm nhẹ thiên tai;
- Theo dõi, chỉ đạo chung hoạt động khuyến nông vùng Đông Bắc và Bắc Trung bộ;
- Chủ trì chỉ đạo xây dựng Dự án “Xây dựng Trung tâm huấn luyện và chuyển giao công nghệ nông nghiệp vùng Đông Nam bộ (tại Bình Phước);
- Phó Tổng biên tập Bản tin và trang Web "Khuyến nông Việt nam"; phối hợp chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo huấn luyện thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách;
- Theo dõi, chỉ đạo các nội dung hoạt động khuyến nông của các đoàn thể;
- Chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm liên quan đến Nghị quyết 30a của Chính phủ;
- Thành viên các Ban Chỉ đạo của Bộ: Ban chỉ đạo Tây bắc; Chương trình Rau an toàn; Chương trình "3 giảm 3 tăng"; Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa; Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp;
- Thành viên Hội đồng bảo hộ lao động của Bộ;
- Phụ trách Dự án Tăng cường năng lực khuyến nông (vốn vay ADB);
- Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trung tâm;
- Kiêm nhiệm Trưởng phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật;
- Phối hợp với Cục Trồng trọt, Cục BVTV, Tổng Cục Lâm nghiệp và Cục Chế biến thương mại nông lâm sản và Nghề muối để nắm tiến độ sản xuất, các tiến bộ kỹ thuật mới, các văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo thực hiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và Giám đốc phân công.
- Chịu trách nhiệm chính trước Pháp luật, trước Lãnh đạo Bộ và trước Giám đốc Trung tâm về các vấn đề được phân công trực tiếp phụ trách; Liên đới chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đối với lĩnh vực do Giám đốc hoặc các Phó giám đốc khác trực tiếp phụ trách;
- Thẩm quyền ký văn bản:
+ Ký thay Giám đốc các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách;
+ Ký thay Giám đốc các văn bản trình Bộ trưởng hoặc các cơ quan ngoài Bộ khi được Giám đốc uỷ quyền;
+ Ký hợp đồng triển khai nghiệm thu, thanh lý hợp đồng các chương trình dự án khuyến nông trung ương thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân công phụ trách (trừ ký nghiệm thu các dự án do mình trực tiếp làm Chủ nhiệm).

 

4. Phó Giám đốc Hạ Thuý Hạnh:

 

- Phụ trách lĩnh vực khuyến nông về Đào tạo, huấn luyện, khuyến nông chăn nuôi; tham gia nội dung Hợp tác quốc tế về khuyến nông thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công;
- Trực tiếp phụ trách Phòng Đào tạo huấn luyện; Phối hợp chỉ đạo Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (lĩnh vực Chăn nuôi)
- Theo dõi hoạt động khuyến nông vùng Đồng bằng sông Hồng;
- Chủ trì chỉ đạo thiết kế, xây dựng, quản lý, triển khai, kiểm tra, giám sát, ký hợp đồng, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực Đào tạo huấn luyện, khuyến nông chăn nuôi (trừ việc chủ trì nghiệm thu những dự án do mình trực tiếp làm Chủ nhiệm);
- Chủ trì chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
- Phối hợp với các Cục Chăn nuôi, Cục Thú y để nắm tiến độ sản xuất, các tiến bộ kỹ thuật mới, các văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo thực hiện.
- Phối hợp chỉ đạo xây dựng Dự án “Xây dựng Trung tâm huấn luyện và chuyển giao công nghệ nông nghiệp vùng Đông Nam bộ (tại Bình Phước);
- Phó Tổng biên tập Bản tin và trang Web "Khuyến nông Việt nam"; phối hợp chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách;
- Phụ trách Chương trình Hợp tác đào tạo nông nghiệp và khuyến nông với các nước ASEAN và Israel;
- Thành viên Ban chỉ đạo Đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;
- Thành viên Ban chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và Giám đốc phân công.
- Chịu trách nhiệm chính trước Pháp luật, trước Lãnh đạo Bộ và trước Giám đốc Trung tâm về các vấn đề được phân công trực tiếp phụ trách; Liên đới chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đối với lĩnh vực do Giám đốc hoặc các Phó giám đốc khác trực tiếp phụ trách;
- Thẩm quyền ký văn bản:
+ Ký thay Giám đốc các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách;
+ Ký thay Giám đốc các văn bản trình Bộ trưởng hoặc các cơ quan ngoài Bộ khi được Giám đốc uỷ quyền;
+ Ký hợp đồng triển khai, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng các nhiệm vụ, dự án khuyến nông trung ương thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân công phụ trách (trừ ký nghiệm thu các dự án do mình trực tiếp làm Chủ nhiệm).

 

5. Phó Giám đốc Hoàng Thanh Tiệm

 

- Trực tiếp phụ trách kiêm Trưởng Bộ phận Thường trực của Trung tâm tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ (từ Phú Yên trở ra);
- Phối hợp chỉ đạo triển khai, kiểm tra, nghiệm thu các nhiệm vụ, dự án khuyến nông thực hiện ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên; Chủ trì kiểm tra, nghiệm thu một số mô hình, nhiệm vụ khuyến nông do Trung tâm chủ trì theo uỷ quyền của Giám đốc Trung tâm;
- Chủ trì ký hợp đồng triển khai, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng các nhiệm vụ, dự án, nội dung khuyến nông được Giám đốc giao cho Bộ phận thường trực tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên trực tiếp thực hiện;
- Theo dõi, chỉ đạo chung hoạt động khuyến nông các tỉnh vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ (từ Phú Yên trở ra);;
- Phó Tổng biên tập tạp chí và trang Web "Khuyến nông Việt nam"; phối hợp chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo huấn luyện thuộc lĩnh vực được phân công;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên của Bộ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và Giám đốc phân công;
- Chịu trách nhiệm chính trước Pháp luật, trước Lãnh đạo Bộ và trước Giám đốc Trung tâm về các vấn đề được phân công trực tiếp phụ trách; Liên đới chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đối với lĩnh vực do Giám đốc hoặc các Phó giám đốc khác trực tiếp phụ trách;
- Thẩm quyền ký văn bản:
+ Ký các văn bản của Bộ phận thường trực tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gửi Giám đốc Trung tâm;
+ Ký thay Giám đốc những văn bản của Trung tâm gửi Bộ và các địa phương trong vùng phụ trách khi được Giám đốc uỷ quyền;
+ Ký duyệt chi theo quy định của Pháp luật các khoản kinh phí theo dự toán được duyệt cho hoạt động của Bộ phận thường trực NTB-TN;
+ Ký thay Chủ tài khoản đối với tài khoản chuyên chi tại kho bạc của Bộ phận Thường trực tại nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Trên đây là phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Từng thành viên nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng thành viên và của Ban Giám đốc, tạo điều kiện quản lý, điều hành Trung tâm có hiệu lực và hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các thành viên trong Ban Giám đốc kịp thời báo cáo Giám đốc để xem xét điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
 

 
   
Scroll