Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Cà Mau: Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Cập nhật: 01/06/2014 11:22

Ngày 16/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quyết định số 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 8/8/2011 của UBND tỉnh

Scroll