Liên hệ TT KNQG

Tây Ninh: Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Cập nhật: 30/05/2014 14:13

Ngày 13/5/2014, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND quy định mức chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 
   
Scroll