Đang Online:
1.061

Đã truy cập:
99.954.164
Liên hệ TT KNQG

Bộ NN&PTNT: Thông tư số 49/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 về hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương

Cập nhật: 11/01/2016 11:23

Thông tư này hướng dẫn xây dựng, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, tổ chức thực hiện, kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán nhiệm vụ khuyến nông và dự án khuyến nông Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về Khuyến nông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương.

Ngày 30/12/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 49/2015/TT-BNNPTNT về hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương. Theo đó,

1. Thông tư này hướng dẫn xây dựng, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, tổ chức thực hiện, kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán nhiệm vụ khuyến nông và dự án khuyến nông Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, thực hiện nhiệm vụ, dự án khuyến nông Trung ương trên phạm vi toàn quốc.

3. Căn cứ nội dung của Thông tư này, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận dụng để quản lý, thực hiện nhiệm vụ, dự án khuyến nông địa phương.

Chị tiết nội dung Thông tư xem trong file đính kèm

Mẫu B1 - Đề xuất danh mục đặt hàng dự án khuyến nông Trung ương

Mẫu B2 - Biên bản mở hồ sơ đăng ký chủ trì dự án khuyến nông tuyển chọn, giao trực tiếp

Mẫu B3 - Phiếu thẩm định thuyết minh dự án khuyến nông được tuyển chọn giao trực tiếp

Mẫu B4 - Phiếu nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện dự án khuyến nông

Mẫu B5 - Đơn đăng ký chủ trì dự án khuyến nông trung ương

Mẫu B6 - Thuyết minh dự án khuyến nông trung ương

Mẫu B7 - Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ và khuyến nông của tổ chức đăng ký chủ trì

Mẫu B8 - Lý lịch khoa học cá nhân thực hiện dự án khuyến nông trung ương

Mẫu B9 - Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án khuyến nông trung ương

Mẫu B10 - Xác nhận triển khai dự án khuyến nông trung ương tại địa phương

Mẫu B11 - Báo cáo kết quả dự án khuyến nông trung ương năm ...

Mẫu B12 - Báo cáo tổng kết dự án khuyến nông trung ương

 
   
Scroll