Đang Online:
1.068

Đã truy cập:
106.818.493
Liên hệ TT KNQG

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quảng lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2015-2020

Cập nhật: 03/09/2015 16:31

Trong những năm qua, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN) và đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản đã được Bộ NN&PTNT đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo và đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, tình trạng VTNN giả, kém chất lượng; việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất trọng sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản dẫn đến tỷ lệ sản phẩm nông lâm thủy sản vi phạm quy định ATTP còn ở mức cao, gây thiệt hại cho bà con nông dân sử dụng vật tư nông nghiệp cũng như bức xúc và thiếu niềm tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước, tác động xấu đến sự phát triển sản xuất, làm giảm khả năng tiếp cận thị trường của sản phẩm nông nghiệp.

Trước thực trạng trên, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Nghị quyết 1261-NQ/BCS về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quảng lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2015-2020. Mục tiêu của Nghị quyết là nâng cao năng lực, hiệu quả xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững sản xuất nông lâm thủy sản và nghề muối.

Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

a)    Nâng cao nhận thức của các cấp ủy và cán bộ trong toàn ngành về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quảng lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

-       Tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách của Dảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản tại các đản g bộ, chi bộ và tổ chức đoàn thể quần chúng;

-       Lồng ghép việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Nghị quyết của Ban cán sự về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2015-2020 với việc thực hiện Kế hoạch hàng năm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và công tác dân vận.

b)    Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản

-       Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản theo hướng tích hợp, đơn giản hóa các văn bản quy định hành chính, thủ tục hành chính và quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản;

-       Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động hàng năm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp với các chỉ tiêu, nhiệm vụ rõ ràng gắn với triển khai Đề án Tái cơ cấy ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

-       Rà soát, hoàn thiện chính sách xã hội hóa công tác bảo đảm ATTP nhằm khuyến khích, huy động đầu tư từ bên ngoài nhà nước vào các dịch vụ tư vấn, đào tạo, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng VTNN và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

c)    Hoàn thiện và tổ chức thực thi chính sách thúc đẩy áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn và phát triển chuỗi giá trị thực phẩm

-       Hoàn thiện và tổ chức thực thi hiệu quả chính sách thúc đẩy áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn và phát triển chuỗi giá trị thực phẩm

-       Rà soát, bổ sung chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với người dân tổ chức lại sản xuất nông lâm thủy sản; phát triển các mô hình chuỗi giá trị thực phẩm theo hướng sản xuất quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu, từ đó nhân rộng ra khắp cả nước;

-       Chỉ đạo và phối hợp xây dựng thí điểm chuỗi cung cấp rau, thịt ATTP cho thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và tổng kết, nhân rộng ra các đô thị lớn trong cả nước.

d)    Kiện toàn tổ chức bộ máy từ trung ương đến cấp cơ sở và tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn

-       Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và thanh tra chuyên ngành chất lượng VTNN, APTP nông lâm thủy sản từ trung ương tới địa phương. Rà soát, hoàn thiện phân công, phân cấp, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan cùng cấp cũng như giwuax cấp trung ương và địa phương;

-       Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý chất lượng VTNN, APTP nông lâm thủy sản các cấp từ trung ương xuống địa phương. Duy trì họp giao ban Ban chỉ đạo hàng tháng nhằm tập trung xác ddngj và thống nhất giải pháp chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại, bất cập và kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được giao giải quyết từng vấn đề tồn tại, bất cập;

-       Cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo trong toàn hệ thống từ trung ương

đ)    Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản

-       Tập trung đầu tư nâng cấp các phòng kiểm nghiệm của Ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế về phòng kiểm nghiệm kiểm chứng chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động kiểm nghiệm, tư vấn, chứng nhận chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản.

-       Tổ chức đào tạo, đào tạo nâng cao cho cán bộ tham gia quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản, đặc biệt là cán bộ các cơ quan quản lý cấp địa phương, về nghiệp vụ, kỹ năng trong tuyên truyền phổ biến pháp luật; trong giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm quy định đảm bảo chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản;

-       Triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với các Bộ Ngàng; Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức chính trị xã hội khác; các cơ quan thông tấn báo chí và các Hội, Hiệp hội ngành hàng trong truyền thông giáo dục và giám sát thực thi pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản;

-       Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cấm các vi phạm về chất lượng, ATTP theo quy định của pháp luật.

BBT

 
   
Scroll