Liên hệ TT KNQG

Công văn 49/KN-TCHC về đề xuất xây dựng Thông tư hướng dẫn hoạt động khuyến nông

Cập nhật: 18/02/2020 16:44

Ngày 24/5/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018 và thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP.

Để hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 83/2018/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2019/TT-BTCngày 04/11/2019 quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.

Tuy  nhiên, theo phản ánh của các địa phương thì việc triển khai thực hiện Nghị định 83/2018/NĐ-CP vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc và đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT có Thông tư hướng dẫn một cách đầy đủ, toàn diện công tác khuyến nông.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT để có kế hoạch xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý, hoạt động khuyến nông theo Nghị định 83/2018/NĐ-CP (Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố phối hợp tham gia rà soát các quy định của pháp luật về công tác khuyến nông hiện hành (Nghị định 83/2018/NĐ-CP, Thông tư 75/2019/TT-BTC, Quyết định 3661/QĐ-BNN-TCCB và các văn bản quy định khác) và có văn bản đề xuất  các  nội  dung  hướng  dẫn  trong Thông  tư mới của  Bộ  Nông  nghiệp  và PTNT (theo mẫu gửi kèm).

Văn bản đề xuất xin gửi về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 29/02/2020 (kèm  theo file  điện  tử  gửi  qua  email: tienknqg@yahoo.com hoặc tochucknqg@gmail.com) để Trung tâm tổng hợp, báo cáo Bộ.

Nhấn chuột để xem file gốc

 
   
Scroll