Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 850/KN-KHTC V/v công bố Danh mục dự án KNTW giai đoạn 2021-2023 (bổ sung) và hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì dự án

Cập nhật: 01/12/2020 16:45

Thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4826/QĐ-BNN-KN ngày 27/11/2020 Phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2021-2023 (bổ sung).

 

Kính gửi: Các Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông

Thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4826/QĐ-BNN-KN ngày 27/11/2020 Phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2021-2023 (bổ sung).

Nội dung Quyết định 4826/QĐ-BNN-KN ngày 27/11/2020 và Danh mục dự án Khuyến nông trung ương thực hiện giai đoạn 2021-2023 (bổ sung) được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ: https://www.mard.gov.vn và Trang web Khuyến nông Việt Nam tại địa chỉ http://khuyennongvn.gov.vn

Các Tổ chức, cá nhân xem xét năng lực, điều kiện xây dựng và gửi hồ sơ đăng ký chủ trì dự án theo quy định tại Điều 16, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018, bao gồm:

i) Văn bản đăng ký chủ trì dự án khuyến nông trung ương.

ii) Tóm tắt hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp của tổ chức đăng ký chủ trì dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định).

iii) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định).

iv) Thuyết minh dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định).

v) Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định).

vi) Văn bản xác nhận triển khai dự án khuyến nông trung ương tại địa phương (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định).

vii) Cam kết đóng góp vốn đối ứng (nếu có).

Hồ sơ đăng ký của Tổ chức đăng ký chủ trì dự án được đóng kín, niêm phong (nội dung ngoài phong bì đựng hồ sơ theo mẫu gửi kèm) và gửi 01 bộ (bản chính) về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước 17 giờ 00 ngày 29/12/2020 theo địa chỉ:

- Tên cơ quan: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

- Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

- Điện thoại: 024 3 7715294

Trung tâm KNQG xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy định./.

GIÁM ĐỐC

Lê Quốc Thanh

(Đã ký)

Xem Nội dung Công văn và mẫu phong bì đựng hồ sơ tại đây

 
   
Scroll