Liên hệ TT KNQG

Bình Phước: Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh

Cập nhật: 01/09/2011 11:37

Ngày 17/8/2011, UBND tỉnh Bình Phước đã Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 
   
Scroll