Liên hệ TT KNQG

Hội nghị giao ban công tác khuyến nông năm 2020

Cập nhật: 17/11/2020 15:44

Ngày 15- 16/11/2020, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến nông năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm  Dịch vụ nông nghiệp các tỉnh, thành phố vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã thông tin về tình hình hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp; hoạt động khuyến nông trung ương năm 2020; tình hình hoạt động khuyến nông năm 2020 của địa phương và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động khuyến nông, bàn về các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị, đồng chí Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổng kết hội nghị như sau:

1. Về hệ thống tổ chức khuyến nông

Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có một số địa phương tiến hành đổi mới, sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông địa phương. Trong quá trình đổi mới tất yếu sẽ dẫn tới xáo trộn về nhân sự và công việc. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để bàn về biện pháp, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Điều quan trọng là các đơn vị trong hệ thống khuyến nông cần tìm được tiếng nói chung và sẵn sàng phối hợp, cộng tác để cùng phát triển.

PSG-TS Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng kết hội nghị 

 

2. Về hoạt động khuyến nông

Cùng với việc đổi mới về hệ thống tổ chức, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các tỉnh, thành phố cần quan tâm đến việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông.

Các tổ chức khuyến nông cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình thông qua hiệu quả của các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn... Đổi mới phải tiến hành một cách toàn diện từ cách tiếp cận đến phương pháp triển khai, nội dung và cách thức tổ chức thực hiện. Phát huy hiệu quả của các mô hình trình diễn khuyến nông, mô hình phải trở thành tài sản, công cụ để phục vụ các hoạt động đào tạo, tập huấn khuyến nông.

Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các tỉnh, thành phố cần tích cực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác công tư (PPP) và phải khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong mô hình hợp tác mà nông dân là chủ thể chính của quá trình sản xuất, khuyến nông là đơn vị thiết kế và giám sát quá trình sản xuất, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về đầu ra của sản phẩm.

3. Về tăng cường năng lực và tính kết nối trong hệ thống khuyến nông

Trong bối cảnh đổi mới, sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm  Dịch vụ nông nghiệp các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành quy chế phối hợp công tác khuyến nông trên địa bàn. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tích cực thúc đẩy kết nối hệ thống thông qua các biện pháp: quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông; trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động khuyến nông; phối hợp, hợp tác triển khai các hoạt động khuyến nông như dự án, sự kiện, tập huấn, đào tạo khuyến nông,…

Đồng thời, các tổ chức khuyến nông cũng cần quan tâm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế.

Mặc dù công tác khuyến nông đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tin tưởng rằng hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố sẽ từng bước vượt qua, khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong công cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn và góp phần xây dựng đất nước.

 

Một số đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động khuyến nông tại hội nghị

 

Bá Tiến

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll