Liên hệ TT KNQG

Định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương lĩnh vực chăn nuôi (chăn nuôi ngan Pháp)

Cập nhật: 06/04/2016 14:13

Dự án khuyến nông trung ương là gì? Tất cả các dự án đều áp dụng theo định mức này hay chỉ có mô hình khuyến nông trung ương? Nếu có dự án chỉ hỗ trợ cho các hộ nghèo chăn nuôi với quy mô nhỏ theo từng hộ (vd: mỗi hộ 1 con lợn) vậy có áp dụng theo định mức này để lập dự toán hay không?

Hỏi:

Định mức 54/QĐ-BNN-KHCN ngày 9/1/2014 có nói về mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương. Vậy tôi hỏi: Dự án khuyến nông trung ương là gì? Tất cả các dự án đều áp dụng theo định mức này hay chỉ có mô hình khuyến nông trung ương? Nếu có dự án chỉ hỗ trợ cho các hộ nghèo chăn nuôi với quy mô nhỏ theo từng hộ (vd: mỗi hộ 1 con lợn) vậy có áp dụng theo định mức này để lập dự toán hay không? Nếu dự án hỗ trợ chăn nuôi ngan pháp thì áp dụng theo định mức nào? Mong Quý cơ quan giúp chúng tôi trả lời sớm câu hỏi. 

Trả lời:

1. Dự án Khuyến nông Trung ương được quy định rõ tại Thông tư số 49/2015/TT-BNNPTNT như sau: Dự án Khuyến nông Trung ương là dự án khuyến nông có mục tiêu rõ ràng, phù hợp với chương trình, chiến lược phát triển về khuyến nông và nông nghiệp, nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (viết tắt là Bộ). Dự án được thực hiện ở quy mô từ 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, thời gian từ 1 năm đến 3 năm, trừ trường hợp đặc thù do Bộ trưởng quyết định. Dự án được xây dựng trên cơ sở tiến bộ kỹ thuật, tiến bộ quản lý; Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông; định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ trưởng phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Quyết định số 54/QĐ-BNN-KHCN ngày 09 tháng 01 năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quyết định Ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương lĩnh vực chăn nuôi.

3. Các dự án Khuyến nông Trung ương sẽ được triển khai tại các địa bàn như sau: Khó khăn: được hỗ trợ 100% vật tư; Miền núi: 50% vật tư và Đồng bằng là 30% vật tư. Đối với con giống, tất cả các vùng miền đều được hỗ trợ 100%. Dự án Khuyến nông không phải hỗ trợ cho người nghèo và triển khai ở vùng miền nào thì sẽ hỗ trợ vật tư theo định mức ở vùng đó.

4. Xây dựng dự toán phải áp dụng định mức theo Quyết định số 54/QĐ-BNN-KHCN ngày 09 tháng 01 năm 2014; Quyết định số 4221/QĐ-BNN-KHCN ngày 23 tháng 10 năm 2015 do Bộ trưởng BNN và PTNT Quyết định Ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương lĩnh vực chăn nuôi.

5. Dự án hỗ trợ chăn nuôi ngan Pháp áp dụng theo Quyết định số 4221/QĐ-BNN-KHCN ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng BNN và PTNT Ban hành Quyết định tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực chăn nuôi. Phụ lục 2: Định mức chăn nuôi thủy cầm (ngan thịt và ngan sinh sản).

Phòng KN Chăn nuôi và Thú y (TTKNQG)

 
   
Scroll