Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Quyết định số 1582/QĐ-LĐTBXH ngày 2/12/2012 của Bộ Lao động và Thương binh xã hội

Cập nhật: 04/04/2012 09:43

về việc ban hành một số chỉ tiêu giám sá, đánh giá thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo quyết định 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

 

Tải nội dung Quyết định tại đây

Scroll