Liên hệ TT KNQG

Công văn số 792-CV/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư

Cập nhật: 27/05/2019 11:31

Ngày 21/5/2019, của Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT có công văn hỏa tốc gửi Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ; Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Cấp ủy Đảng, Giám đôc các Sở Nông nghiẹp va PTNT; Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nóng nghiệp và PTNT về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư

Các tin liên quan:

Ngày 20/5/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 34- CT/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi (Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng); Việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 34- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng là yêu cầu rất cấp bách, quan trọng, đặc biệt trong tình hình hiện nay, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Đảng ủy Bộ, Đảng ủy khối cơ sở Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Cấp ủy Đảng, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc tinh thần, nội dung Chỉ thị số 34- CT/TW của Ban Bí thư đến các chi bộ đảng, đảng viên và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, kịp thời, thiết thực sáng tạo, hiệu quả các giải pháp cấp bách để ngăn chặn, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2. Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, sớm trình Ban cán sự Đảng Bộ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chủ trì đôn đốc việc triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này sau khi được ban hành.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống tổ chức của Bộ, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị khẩn trương quán triệt, nghiệm túc thực hiện.

T/M Ban cán sự Đảng

Bí thư

Nguyễn Xuân Cường

(đã ký)

 
   
Scroll