Liên hệ TT KNQG

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng vùng nguyên liệu và Đề án khuyến nông cộng đồng giai đoạn 2022-2025 Bộ Nông nghiệp và PTNT

Cập nhật: 04/08/2022 14:02

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp, kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Bộ và các địa phương trong triển khai thực hiện 02 Đề án xây dựng vùng nguyên liệu và Đề án khuyến nông cộng đồng; giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện 02 Đề án xây dựng vùng nguyên liệu và Đề án khuyến nông cộng đồng theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, giải pháp được phê duyệt…

Xem Quyết định tai đây

Xem danh sách Ban chỉ đạo tại đây

Các tin khác
Quyết định số 1094/QĐ-BNN-KN Phê duyệt Đề án: Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng - (01/08/2022 14:01) Quyết định số 2841/QĐ-BNN-HTQT Phê duyệt Đề án tổ chức sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 về “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững” - (29/07/2022 16:13) Thông báo số 4373/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2014-2020, triển khai Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021-2025 - (20/07/2022 10:32) Quyết định số 2515/QĐ-BNN-KN Phê duyệt kết quả nghiệm thu kết thúc dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2019-2021 - (13/07/2022 21:48) Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 - (12/07/2022 11:33) Thông báo số 4378/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị "Phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên hồ chứa" - (11/07/2022 14:41) Quyết định 2151/QĐ-BNN-VP về Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025 - (22/06/2022 10:00) Thông báo số 3767/TB-BNN-VP Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng vụ Đông 2022 các tỉnh phía Bắc - (15/06/2022 15:31)
 
   
Scroll