Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Định mức xây dựng cho mô hình chăn nuôi

Cập nhật: 17/01/2014 10:45

Ngày 09/01/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực Chăn nuôi...

Định mức tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực Chăn nuôi theo Quyết định số: 54/QĐ-BNN-KHCN, ngày 09/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

* Xem nội dung chi tiết 

Scroll