Đang Online:
380

Đã truy cập:
65.226.993
Liên hệ TT KNQG

Quyết định 3830/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2019

Cập nhật: 05/10/2018 18:25

Ngày 2/10/2018, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định 3830/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương

thực hiện từ năm 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 25/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2019 (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ dự án khuyến nông Trung ương theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

(đã ký)

DANH MỤC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2019-2021

(Kèm theo Quyết định số 3830/QĐ-BNN-KHCN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Xem tại đây

 
   
Scroll