Cụ thể xem trong công văn số 2092/BNN-KN trong file đính kèm