Liên hệ TT KNQG

Công văn 219/KN-TCHC về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông

Cập nhật: 27/05/2020 14:50

Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 3442/BNN-TCCB ngày 25/5/2020 gửi Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại địa chỉ: https://www.mard.gov.vn/Pages/lay-y-kien.aspx để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Đây là văn bản rất quan trọng có liên quan trực tiếp đến chính sách, chế độ của cán bộ viên chức chuyên ngành khuyến nông. Do vậy, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông/ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các tỉnh, thành phố nghiên cứu dự thảo Thông tư và chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có ý kiến góp ý gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT để sớm hoàn thiện, ban hành Thông tư nhằm phục vụ công tác khuyến nông.

Tải bản dự thảo Thông tư tại đây

Nội dung công văn 219/KN-TCHC

 
   
Scroll