Đang Online:
1.029

Đã truy cập:
99.897.911
Liên hệ TT KNQG

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Nam bộ.

Cập nhật: 24/06/2014 11:05

Ngày 20 tháng 06 năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ra Quyết định số 126/QĐ-KN-KHTH quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Nam bộ.

Xem toàn nội dung Quyết định tại đây

 
   
Scroll