Liên hệ TT KNQG

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Quyết định số 342/QĐ-KN-TCHC về việc ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ Khuyến nông thường xuyên

Cập nhật: 30/09/2016 13:21

Quy chế này quy định về nguyên tắc quản lý, phân công trách nhiệm, trình tự thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên bao gồm: Tổ chức sự kiện khuyến nông; Biên soạn và phát hành ấn phẩm khuyến nông; Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng học liệu; Đào tạo, tập huấn; Khảo sát học tập trong và ngoài nước; Hội nghị, hội thảo và một số nhiệm vụ KNTX khác.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRUNG TÂM

KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

Số342/QĐ-KN-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

 

Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/9/2014 của Bộ tr­­ưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 49/2015/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương;

Xét đề nghị của Trưởng các Phòng: Kế hoạch Tài chính, Tổ chức Hành chính, Thông tin tuyên truyền và Đào tạo huấn luyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 101/QĐ-KN-KHTH ngày 26/4/2013 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

           

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Giám đốc;

- Website TTKNQG;

- Lưu: VT, TCHC.

Q. GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khởi

(đã ký)


Xem toàn bộ Quyết định và Quy chế tại đây

Mẫu biểu liên quan đến hoạt động thông tin tuyên truyền: tải file (.doc)

Mẫu biểu liên quan đến hoạt động đào tạo huấn luyện: tải file (.doc)

 
   
Scroll