Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 629/KN-KHTC ngày 9/10/2020 về việc công bố Danh mục dự án KNTW giai đoạn 2021-2023 và hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì dự án

Cập nhật: 09/10/2020 16:21

Ngày 9/10/2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành Công văn số 629/KN-KHTC

Thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3969/QĐ-BNN-KN ngày 08/10/2020 Phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2021-2023.

Nội dung Quyết định 3969/QĐ-BNN-KN ngày 08/10/2020 và Danh mục dự án Khuyến nông trung ương thực hiện giai đoạn 2021-2023 xem tại đây.

Các Tổ chức, cá nhân xem xét năng lực, điều kiện xây dựng và gửi hồ sơ đăng ký chủ trì dự án theo quy định tại Điều 16, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018, bao gồm:

i) Văn bản đăng ký chủ trì dự án khuyến nông trung ương.

ii) Tóm tắt hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp của tổ chức đăng ký chủ trì dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định).

iii) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định).

iv) Thuyết minh dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định).

v) Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định).

vi) Văn bản xác nhận triển khai dự án khuyến nông trung ương tại địa phương (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định).

vii) Cam kết đóng góp vốn đối ứng (nếu có).

Hồ sơ đăng ký của Tổ chức đăng ký chủ trì dự án được đóng kín và gửi 01 bộ (bản chính) về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước 17h00 ngày 09/11/2020 theo địa chỉ:

- Tên cơ quan: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia     

- Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

- Điện thoại: 024 3 7715 294

Trung tâm KNQG xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy định./.

GIÁM ĐỐC

 Lê Quốc Thanh

(Đã ký)

Tải nội dung Công văn số 629/KN-KHTC trong file đính kèm

 
   
Scroll