Liên hệ TT KNQG

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Cập nhật: 26/05/2021 10:01

Ngày 18/5/2021, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về công tác quản lý, điều hành hoạt động và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính, Cục Kinh tế hợp tác PTNT, Cục Chế biến và PTTTNS, Cục Quản lý chất lượng NLTS, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Viện Chính sách và CLPTNNNT và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Trần Thanh Nam kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố đóng góp vai trò quan trọng trong việc chuyển tải nhanh chóng, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiêp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2. Để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông trong thời gian tới, đề nghị Trung tâm tiếp tục phối hợp chặt với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao; trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chính như sau:

a) Trung tâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống khuyến nông giai đoạn 2021-2025; trong đó đảm bảo các nội dung về: Kiện toàn lại bộ máy quản lý khuyến nông các cấp, đặc biệt là hệ thống khuyến nông cơ sở; tái cấu trúc nội dung hoạt động khuyến nông theo mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ khuyến nông; cơ chế phối hợp với các đơn vị có liên quan trong triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành.

b) Giao Trung tâm phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Cục Chế biến và PTTTNS, Cục Quản lý chất lượng NLTS và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương xây dựng Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

- Gắn kết chương trình khuyến nông khuyến nông với phát triển các vùng nguyên liệu theo hình thức liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức hợp tác của nông dân đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm, gắn với mã số vùng trồng, đảm bảo truy suất nguồn gốc, đảm bảo yêu cầu của chế biến nông sản và thị trường tiêu thụ.

- Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; tập trung vào nghiên cứu phát triển các trung tâm cơ giới hóa vùng.

- Rà soát, kết nối chương trình đào tạo của khuyến nông với Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động ở nông thôn đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực đào tạo trong xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức tập huấn và phù hợp với từng đối tượng.

- Nghiên cứu xây dựng và triển khai chương trình “khuyến nông thông minh” kết nối với “nông nghiệp thông minh” và chương trình “làng thông minh” trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực từ nguồn vốn đối ứng của địa phương, nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, nguồn lực tín dụng (thông qua Ngân hàng chính sách xã hội) để xây dựng và triển khai các chương trình, dự án khuyến nông đảm bảo không dàn trải, chất lượng, hiệu quả và lan tỏa.

- Đa dạng hóa nội dung tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, phối hợp với các đơn vị xây dựng các diễn đàn lớn về: Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi giá trị, cơ giới hóa nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

c) Giao Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì làm việc với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia rà soát các nội dung của Quyết định 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 về ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên để thống nhất trong cách thực hiện Quy chế, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Làm việc với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về đề xuất công tác cán bộ của Trung tâm; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ hệ thống tổ chức khuyến nông các địa phương và triển khai thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông.

Tải Thông báo tại đây

BBT (gt)

 
   
Scroll