Liên hệ TT KNQG

Trung tâm KNQG: Công văn số 123/KN-TC về việc xác nhận tài khoản nhận kinh phí khuyến nông

Cập nhật: 08/03/2013 22:38
Trung tâm KNQG: Công văn số 123/KN-TC về việc xác nhận tài khoản nhận kinh phí khuyến nông

Ngày 8/3, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 123/KN-TC về việc xác nhận tài khoản nhận kinh phí khuyến nông gửi các đơn vị ký hợp đồng triển khai chương trình, dự án khuyến nông

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị ký hợp đồng triển khai chương trình, dự án Khuyến nông

 

 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang thực hiện cấp kinh phí cho các đơn vị đã ký hợp đồng triển khai chương trình, dự án khuyến nông. Thực hiện việc triển khai Hệ thống Thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Kho bạc Nhà nước Ba Đình yêu cầu các đơn vị phải chuyển đổi và thực hiện giao dịch TABMIS. Do vậy, tất cả các đơn vị có tài khoản giao dịch tại kho bạc nhà nước sẽ thực hiện theo hệ thống với mã tài khoản mới (mã tài khoản theo hệ thống TABMIS). Để cấp kinh phí cho các hợp đồng đã ký, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị:


- Các đơn vị chuyển đổi tài khoản và giao dịch theo TABMIS, theo hướng dẫn của Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản.


- Có văn bản gửi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thông báo số tài khoản mới, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin: Tên giao dịch; Số tài khoản; Mã cấp ngân sách của Tài khoản; Mã số đơn vị quan hệ ngân sách; Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản.


- Đối với các hợp đồng ký mới đề nghị thực hiện theo tài khoản đã chuyển đổi TABMIS.


Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thông báo để các đơn vị có hợp đồng triển khai chương trình dự án khuyến nông biết và triển khai thực hiện để việc cấp kinh phí được thuận tiện, nhanh chóng./.
 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

       (đã ký)

 

Nguyễn Thanh Lâm

 
   
Scroll