Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 1067/KN-KHTC về báo cáo hệ thống tổ chức và kinh phí khuyến nông năm 2018

Cập nhật: 04/12/2018 17:08

Ngày 3/12/2018, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có công văn số 1067/KN-KHTC gửi Trung tâm khuyến nông các tỉnh/thành phố về việc báo cáo hệ thống tổ chức và kinh phí khuyến nông năm 2018

Nội dung Công văn như sau: 

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục vụ Niên giám thống kê năm 2018.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm khuyến nông các tỉnh/ thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khuyến nông năm 2018 (Theo biểu mẫu đính kèm tại đây).

Đề nghị đơn vị gửi báo cáo về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 31/12/2018 theo đường công văn và hộp thư điện tử:  taichinhknqg@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 0243 7282 484.

Mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Kim Văn Tiêu

(Đã ký)

 
   
Scroll