Liên hệ TT KNQG

Công văn số 356/KN-KHTC về việc đề xuất nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2021

Cập nhật: 04/08/2020 15:44

Ngày 29/7/2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có văn bản số 356/KN-KHTC gửi Trung tâm Khuyến nông các tỉnh/thành phố, các đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông về việc đề xuất nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2021.

Thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 25/4/2018 của Chính phủ về Khuyến nông và Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để có cơ sở xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch khuyến nông thường xuyên năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông/Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp và Khuyến nông các tỉnh, thành phố; các đơn vị đề xuất nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2021 theo mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP.

Đề xuất của các đơn vị gửi về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia bằng văn bản và qua địa chỉ hộp thư khuyennongvn@mard.gov.vn trước ngày 15/8/2020.

Tải Công văn số 356/KN-KHTC

Tải Mẫu đăng ký

 
   
Scroll