Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn 450/KN-ĐTHL về đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2019

Cập nhật: 16/07/2018 11:40

Ngày 12/7/2018, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 450/KN-ĐTHL gửi các đơn vị về đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2019

Để nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo huấn luyện khuyến nông bằng nguồn kinh phí khuyến nông Trung ương và có cơ sở xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2019 trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, TT  Khuyến nông Quốc gia đề nghị các đơn vị đăng ký nội dung, nhu cầu đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2019 (tải mẫu trong fille đính kèm phía trên).

Yêu cầu chung:

- Đối với các đơn vị trung ương và các đơn vị ngoài hệ thống khuyến nông: Nội dung tập huấn nhằm phổ biến các tiến bộ kỹ thuật phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kiến thức quản lý, kinh tế nông nghiệp. Học viên là đối tượng chuyển giao các cấp (cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, cán bộ hợp tác xã, doanh nghiệp...).  Mỗi đơn vị đăng ký 2-3 lớp; Số học viên: 30 người/lớp; Thời gian học: 03 ngày/lớp.

- Đối với Trung tâm khuyến nông các tỉnh/TP: Nội dung tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cây con chủ lực phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển sinh kế (xóa đói giảm nghèo) tại địa phương. Học viên là cán bộ chuyển giao cấp huyện xã, nông dân, chủ trang trại, tổ viên tổ hợp tác, thành viên hợp tác xã. Mỗi đơn vị đăng ký 3-4 lớp; số học viên: 30 người/lớp; Thời gian học: 03 ngày/lớp.

Đề nghị đơn vị gửi  văn bản đề xuất chủ đề tập huấn về phòng Đào tạo Huấn luyện – TTKN Quốc gia, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội trước ngày 30/7/2018; ĐT: 0243.7282.489; Fax: 0243.7282.487; Kèm theo bản scan gửi email theo địa chỉ daotao.knqg@gmail.com./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hạ Thúy Hạnh

(đã ký)

 
   
Scroll