Đang Online:
2.144

Đã truy cập:
112.312.820
Liên hệ TT KNQG

Nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Chăn nuôi trong thời gian tới

Cập nhật: 12/02/2020 16:20

Ngày 05/02/2020, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chủ trì họp giao ban tháng 02 Khối Chăn nuôi với sự tham gia của đại diện Cục Chăn nuôi, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp, Viện Chăn nuôi, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Báo Nông nghiệp Việt Nam. Cuộc họp đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành chăn nuôi trong thời gian tới.

Để hoàn thành những nhiệm vụ chính của ngành chăn nuôi trong Quý I và những tháng tiếp theo của năm 2020,Thứ trưởng yêu cầu Cục Chăn nuôi và các đơn vị liên quan tập trung cao độ thời gian và nguồn lực, triển khai một số công việc trọng tâm sau đây:

1. Cục Chăn nuôi khẩn trương nắm sát thực tế sản xuất, nhất là công tác tái đàn khôi phục đàn lợn trong sản xuất để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất các ngành hàng chủ lực đảm bảo tăng trưởng chung của ngành chăn nuôi theo kế hoạch Bộ giao trong năm 2020.

2. Công tác xây dựng, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật:

- Cục Chăn nuôi chủ động xây dựng và tổ chức triển khai Hội nghị phổ biến Luật Chăn nuôi và các văn bản dưới Luật ở 3 khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam trong tháng 2/2020;

- Khẩn trương hoàn thiện việc thẩm định của Bộ Tư pháp nội dung dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chăn nuôi để trình Bộ trưởng, trình Chính phủ trong tháng 2/2020.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi.

3. Hoàn thiện Chiến lược phát triển chăn nuôi

- Cục Chăn nuôi khẩn trương hoàn thành việc tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các Bộ về nội dung của Chiến lược, trình Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2020.

- Các đơn vị được phân công chủ động việc xây dựng nội dung cụ thể của các đề án triển khai chiến lược theo kế hoạch sau:

Nội dung đề án

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi và công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi

Cục Chăn nuôi

Cục Chế biến và Phát triển TTNS, Viện CN, Học viện NNVN và các đơn vị liên quan

Hoàn thành Quý II/2020

Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và xúc tiến thương mại thị trường sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi, đảm bảo ATTP.

Cục Chế biến và Phát triển TTNS

Cục TY, Cục CN và các đơn vị liên quan

Hoàn thành Quý II/2020

Nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh và xử lý chất thải trong chăn nuôi

Cục Thú y

Cục CN và các đơn vị liên quan

Hoàn thành Quý II/2020

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản lý nhà nước đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ.

Viện Chăn nuôi,

Học Viện NNVN, Vụ KHCN, TTKNQG, Viện CSCL và các đơn vị liên quan

Hoàn thành

Quý

III/2020

 

4. Tổ chức các Hội nghị:

- Hội nghị tư vấn khoa học công nghệ trong chăn nuôi: Cục Chăn nuôi phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ, Viện Chăn nuôi sớm tổ chức Hội nghị, mời nhà khoa học ở các Viện, Trường tham gia, đề ra kế hoạch cho từng năm, cho 5 năm tới, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng lĩnh vực giống, dinh dưỡng, công nghệ, thiết bị hỗ trợ chăn nuôi. Hoàn thành trong Quý I/2020.

- Hội nghị dâu, tằm tơ: Cục Chăn nuôi chuẩn bị tốt nội dung, dự kiến tổ chức tại Lâm Đồng vào đầu tháng 3/2020.

- Hội nghị triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển chăn nuôi”: tổ chức ngay sau khi “Chiến lược phát triển chăn nuôi” được Thủ tướng Chính phủ ban hành và 04 Đề án thực hiện Chiến lược được xây dựng xong.

- Cục Chăn nuôi chuẩn bị các nội dung để tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, đề xuất chính sách phù hợp với Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030, trong đó chú trọng các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi ATSH. Dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết vào Quý III năm 2020.

5. Thực hiện Nghị quyết 100/2019/QH14: Các đơn vị được giao chủ động triển khai những nội dung của đơn vị mình và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoàn thành kế hoạch chung của Nghị quyết đối với lĩnh vực chăn nuôi.

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn nghiên cứu kỹ nội dung Nghị quyết, đề xuất Bộ có nhóm giải pháp chính sách triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về nông nghiệp và nông thôn, trong đó có nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăn nuôi.

6. Nhiệm vụ tiêu chuẩn, quy chuẩn: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì làm việc với Cục Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản rà soát kỹ, trình Thứ trưởng ký văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; lưu ý đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn được tích hợp, bãi bỏ, ra quy trình, trên tinh thần giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài.

7. Công tác khuyến nông chăn nuôi: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia rà soát, báo cáo các nhiệm vụ khuyến nông liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Hoạt động khuyến nông phải sát thực tiễn, chú ý mô hình chăn nuôi bò, chăn nuôi lợn, gia cầm an toàn sinh học, chăn nuôi theo chuỗi liên kết. Ngoài xây dựng mô hình, khuyến nông năm 2020 cần tập trung phối hợp với các cơ quan truyền thông triển khai mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật, Chiến lược phát triển chăn nuôi bằng nhiều hình thức, trong đó chú ý hình thức thi hỏi đáp pháp luật...

8. Thương mại trong chăn nuôi: Cục Chăn nuôi chủ động phối hợp với Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Vụ Hợp tác quốc tế để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi như lợn, gia cầm, trứng, sữa, mật ong, yến.

9. Viện Chăn nuôi: theo chức năng tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý hoàn thiện nội dung nghiên cứu và chuyển giao nhanh các tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất, nhất là giải pháp chăn nuôi ATSH, nâng cao chất lượng con giống, thức ăn dinh dưỡng, công nghệ chăn nuôi; khẩn trương kiện toàn phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Viện theo hướng tập trung, tinh gọn và chuyên nghiệp trình Bộ trong Quý I/2020.

10. Học viện nông nghiệp Việt Nam là đơn vị đầu mối trong khối cơ quan đào tạo cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng hoàn thành nội dung đề án tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực triển khai Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi.

11. Ban Quản lý các dự án nông nghiệp: chuẩn bị nội dung, phối hợp với Cục Chăn nuôi, Vụ Hợp tác quốc tế đề xuất các Dự án mới, đặc biệt dự án vốn vay ưu đãi, tạo nguồn lực phát triển ngành chăn nuôi.

12. Báo Nông nghiệp Việt Nam: trong năm 2020 cần tập trung đẩy mạnh nội dung các chuyên mục, chuyên san chuyên sâu, tuyên truyền việc phố biến Luật, Chiến lược phát triển và thị trường các sản phẩm chăn nuôi.

Các đơn vị trong Khối Chăn nuôi thường xuyên trao đổi công việc, phối hợp công tác, có chương trình hành động cụ thể để thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

BBT (gt)

 
   
Scroll