Đang Online:
2.914

Đã truy cập:
103.904.542
Liên hệ TT KNQG

Quyết định số 366/QĐ-KN-KHTC về Quy chế quản lý dự án khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý

Cập nhật: 21/10/2016 16:43

Ngày 18/10/2016, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành Quyết định số 366/QĐ-KN-KHTC về Quy chế quản lý dự án khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế quản lý dự án khuyến nông Trung ương

do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý 


GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/9/2014 của Bộ tr­­ưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 49/2015/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính, Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý dự án khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 260/QĐ-KN-KHTH ngày 14/11/2011 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc ban hành Quy chế quản lý dự án khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các tổ chức, cá nhân chủ trì, tham gia triển khai thực hiện dự án khuyến nông Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Q. GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khởi

(đã ký)

Tải Quy chế Quản lý Dự án khuyến nông trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý 

Tải mẫu Báo cáo tiến độ/ kết quả thực hiện dự án khuyến nông trung ương 

Tải mẫu Giấy đề nghị tạm ứng

Tải mẫu Bản nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình khuyến nông

Tải các mẫu biểu quyết toán

Tải mẫu Biên bản kiểm tra dự án khuyến nông trung ương năm 2016

Tải mẫu Báo cáo Kết quả kiểm tra dự án khuyến nông trung ương năm 

 
   
Scroll