Hệ thống khuyến nông Việt Nam với 30 năm xây dựng và phát triển đã từng bước phát triển lớn mạnh, trở thành lực lượng chính làm công tác phổ biến, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và cải thiện đời sống người nông dân, góp phần tạo nên những thành tựu phát triển của ngành nông nghiệp. Nghị Quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã nhấn mạnh vai trò của khuyến nông:“Là lực lượng chính, chủ đạo trong công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn”.