Với vị trí địa lý là vùng biển trải dài dọc theo đất nước, Việt Nam được đánh giá là một nước có thể phát triển mạnh nghề muối. Nghề làm muối của Việt Nam có truyền thống từ lâu đời và được cho là ngành sản xuất có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.