Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn để chỉ đạo điểm:

- Được ưu tiên hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách Trung ương để triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề; điều tra, khảo sát nhu cầu dạy nghề; xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm dạy nghề; đặt hàng dạy nghề; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho 01 trung tâm dạy nghề kiểu mẫu.

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 664/LĐTBXH-KHTC ngày 09/3/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với tinh thần khẩn trương, đồng bộ và quyết tâm cao. 

Giao Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn để chỉ đạo điểm triển khai các hoạt động của Đề án theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện ở các địa phương khác trong vùng và trong cả nước.

Nội dung chi tiết của Quyết định 475 /QĐ-LĐTBXH