Trên cơ sở định hướng của Bộ, Ngành và nhu cầu thực tế sản xuất, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia phối hợp với các cục, vụ chuyên ngành trong Bộ, hệ thống khuyến nông - khuyến ngư các tỉnh, thành phố, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo,… đã cụ thể hóa từng chương trình, nội dung hoạt động khuyến nông - khuyến ngư phù hợp với từng vùng, miền, đơn vị và đã tổ chức tốt việc triển khai, kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án. Đến nay các nội dung hoạt động khuyến nông - khuyến ngư đều đạt kết quả tốt theo các mục tiêu đề ra.

Sau đây là tình hình thực hiện và những kết quả đã đạt được trong năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010...


* Xem nội dung chi tiết: Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông khuyến ngư năm 2009 và định hướng 2010 

(Hội nghị tổng kết hoạt động Khuyến nông - Khuyến ngư năm 2009 và giao kế hoạch năm 2010 tại Tp. Nha Trang (Khánh Hòa), ngày 21 tháng 12 năm 2009).