Xem nội dung Quyết định quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-nghiem-thu-ket-thuc-2022-sua.pdf

Xem Phụ lục Danh sách phê duyệt kết quả nghiệm thu kết thúc dự án khuyến nông trung ương giai đoạn năm 2020-2022 phu-luc-ket-qua-nghiem-thu-ket-thuc-da.pdf