Quyết định 663/QĐ-BNN-KN

Nội dung định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực Khuyến ngư

Danh mục định mức:

STT

Tên định mức

1.

Mô hình nuôi cá Song trong ao

2.

Mô hình nuôi cá Song trong lồng bè

3.

Mô hình nuôi cá mú chuột trong lồng bè

4.

Mô hình nuôi cá Giò trong lồng bè

5.

Mô hình nuôi cá Vược trong ao

6.

Mô hình nuôi cá Vược trong lồng bè

7.

Mô hình nuôi cá Đù đỏ/ Hồng mỹ trong ao

8.

Mô hình nuôi cá Đù đỏ/Hồng mỹ trong lồng bè

9.

Mô hình nuôi cá hồng đỏ trong lồng bè

10.

Mô hình nuôi cá Hồng đỏ trong ao hồ

11.

Mô hình nuôi cá Tráp vàng trong ao

12.

Mô hình nuôi cá Tráp vàng trong lồng bè

13.

Mô hình nuôi cá chim vây vàng trong ao

14.

Mô hình nuôi cá chim vây vàng trong lồng bè

15.

Mô hình nuôi thương phẩm cá Bống bớp bằng thức ăn công nghiệp

16.

Mô hình nuôi cá sủ đen – sủ đất trong ao

17.

Mô hình nuôi cá sủ đen – sủ đất trong lồng bè

18.

Mô hình rong sụn bằng giàn căng trên đáy

19.

Mô hình nuôi tôm càng xanh bán thâm canh trong ao

20.

Mô hình nuôi tôm càng xanh thâm canh trong ao

21.

Mô hình nuôi luân canh tôm càng xanh - lúa

22.

Mô hình nuôi xen canh tôm càng xanh - lúa

23.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh

23.1

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh

23.2

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn

24.

Mô hình nuôi tôm sú thâm canh trong ao

25.

Mô hình nuôi tôm sú bán thâm canh trong ao

26.

Mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

27.

Mô hình nuôi tôm sú kết hợp

27.1

Mô hình nuôi tôm sú hai giai đoạn trong rừng ngập mặn

27.2

Mô hình nuôi tôm sú 2 giai đoạn- lúa

28.

Mô hình nuôi tôm sú – lúa luân canh (1 vụ tôm, 1 vụ lúa)

29.

Mô hình nuôi tôm hùm bông trong lồng

30.

Mô hình nuôi tôm hùm xanh trong lồng

31.

Mô hình nuôi cua biển trong ao/hồ

31.1

Mô hình nuôi cua biển trong ao/hồ

31.2

Mô hình nuôi cua biển 2 giai đoạn trong ao/hồ

32.

Mô hình nuôi ốc hương trong lồng

33.

Mô hình nuôi ốc hương trong ao/ hồ

34.

Mô hình nuôi ốc hương trong bể

35.

Mô hình nuôi Vẹm theo hình thức giàn cọc

36.

Mô hình nuôi Vẹm theo hình thức giàn bè

37.

Mô hình nuôi Hàu theo hình thức giàn cọc

38.

Mô hình nuôi Hàu theo hình thức giàn bè

39.

Mô hình nuôi Hàu trong lồng

40.

Mô hình nuôi Nghêu bãi triều

41.

Mô hình nuôi Sò huyết bãi triều

42.

Mô hình nuôi Sò huyết trong ao

43.

Mô hình nuôi Tu hài trong lồng

44.

Mô hình nuôi Hải sâm trong ao

45.

Mô hình nuôi Hầu Thái Bình Dương hình thức giàn treo (lập thể)

46.

Mô hình nuôi Bào ngư vành tai trong lồng

47.

Mô hình nuôi Sá sùng

48.

Mô hình nuôi thương phẩm Ngao giá

49.

Mô hình nuôi cá rôphi/diêu hồng trong lồng bè

50.

Mô hình nuôi cá rôphi/diêu hồng thâm canh trong ao/hồ

51.

Mô hình nuôi cá rôphi/diêu hồng bán thâm canh trong ao/hồ

52.

Mô hình nuôi ghép cá rôphi/diêu hồng là chính trong ao hồ

53.

Mô hình nuôi cá trắm cỏ trong lồng bè

54.

Mô hình nuôi ghép cá trắm cỏ là chính trong ao/hồ

55.

Mô hình nuôi ghép cá chép là chính trong ao/hồ

56.

Mô hình nuôi cá - lúa

57.

Mô hình nuôi cá chim trắng trong ao/hồ

58.

Mô hình nuôi cá trê trong ao/hồ

59.

Mô hình ương cá tra giống

60.

Mô hình nuôi cá Tra trong ao/hồ

61.

Mô hình nuôi cá Nheo Mỹ trong lồng bè

62.

Mô hình nuôi cá lăng chấm, lăng nha trong lồng bè

62.1

Mô hình nuôi cá lăng nha trong lồng bè

62.2

Mô hình nuôi cá lăng chấm trong lồng bè

63.

Mô hình nuôi cá lăng chấm trong ao/hồ

64.

Mô hình nuôi cá chiên trong lồng bè

65.

Mô hình nuôi lươn trong bể

66.

Mô hình nuôi cá Chình nước ngọt trong bể

67.

Mô hình nuôi cá chình nước ngọt trong lồng bè

68.

Mô hình nuôi cá Tầm trong lồng bè

69.

Mô hình nuôi cá Tầm trong bể/ao

70.

Mô hình nuôi cá Hồi trong bể/ao

71.

Mô hình nuôi xen canh chạch đồng và cua đồng trong ruộng lúa

72.

Mô hình nuôi cá trắm đen trong ao/hồ

73.

Mô hình nuôi cá Bỗng trong lồng bè

74.

Mô hình nuôi cá lóc bông trong lồng bè

75.

Mô hình nuôi cá lóc bông trong ao/hồ

76.

Mô hình nuôi cá bống kèo trong ao/hồ

77.

Mô hình nuôi cá bống tượng trong bể/ao

78.

Mô hình nuôi cá Thát lát trong lồng bè

79.

Mô hình nuôi cá Thát lát trong ao/hồ

80.

Mô hình nuôi cá sặc rằn trong ao/hồ

81.

Mô hình nuôi cá rô đồng trong ao/hồ

82.

Mô hình nuôi ba ba trong ao/bể

83.

Mô hình nuôi ếch trong bể/lồng bè

84.

Mô hình nuôi Trai nước ngọt lấy ngọc cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu

85.

Mô hình lưới chụp mực

86.

Mô hình Lưới rê thu, ngừ

87.

Mô hình Câu vàng cá ngừ đại dương

88.

Mô hình lươi rê hỗn hợp

89.

Mô hình Khai thác ghẹ bằng lồng bẫy

90.

Mô hình lưới rê 3 lớp cải tiến

91.

Mô hình lưới rê cá Dưa

92.

Mô hình ứng dụng các trang thiết bị trên tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá

93.

Mô hình hầm bảo quản sản phầm trên tàu khai thác hải sản xa bờ và dịch vụ hậu cần nghề cá bằng công nghệ sử dụng vật liệu CPF

94.

Mô hình Tời thuỷ lực thu lưới rê tầng đáy

95.

Mô hình sử dụng đèn LED chuyên dụng cho tàu lưới vây kết hợp ánh sáng đánh bắt ở vùng biển khơi

96.

Mô hình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ bằng đá tuyết