Định mức dự toán xây dựng mô hình khuyến nông về tưới nước cho cây trồng cạn bằng biện pháp tưới phun mưa theo Quyết định số 1187/QĐ-BNN-KHCN ngày 03/5/2007.

* Xem nội dung chi tiết Quyết định 1187/QĐ-BNN-KHCN ngày 03/5/2007.